Det multidisciplinära synsättet behöver nationellt sett lyftas fram mer i strokevården. Det menar Ann-Cathrin Jönsson, redaktör för en nyutkommen bok som är den första i sitt slag som skildrar hela vårdprocessen kring människor drabbade av stroke.Många professioner är inblandade, till exempel arbetsterapeuter, dietister, kura­torer, logopeder och sjukgymnaster. Om man inte drar nytta av varandras kompetenser kan möjligheter och lösningar missas. Ett område att uppmärksamma är exempelvis munhälsa. Boken innehåller också patient- och anhörigberättelser för ytterligare perspektiv.

Under två års tid har Ann-Cathrin Jönsson, specialistsjuksköterska och universitetslektor vid CASE, arbetat med att sammanställa antologin ”Stroke – patienters, närståendes och vårdares perspektiv”. En bok som fyller ett tomrum.
– Det saknades en bok för hela vårdprocessen, tidigare litteratur  har främst tagit fasta på den akuta fasen vid stroke, förklarar Ann-Cathrin Jönsson.
Stroke är en av de stora folksjukdomarna och den sjukdom som orsakar flest vårddagar i landet. I princip alla professioner inom vård och omsorg är därför berörda. Människor som drabbats av stroke finns inom så väl prehospital vård, primärvård, sjukhusvård som kommunal vård och omsorg. I det multidisciplinära teamet kring dessa patienter ingår allt från arbetsterapeuter, dietister och kura­torer till logopeder, läkare, neuropsykologer, sjukgymnaster, sjuksköterskor, tandhygienister och tandläkare.
– Jag vill framhålla hur givande det kan vara att ta del av övriga professioners kompetenser, det vet jag av egen klinisk erfarenhet. Det finns möjligheter och lösningar som man annars riskerar att missa, säger Ann-Cathrin Jönsson.
Till boken har hon hittat medförfattare runt om i Sverige för att ge ett nationellt perspektiv. Under arbetets gång har det framgått att det finns skillnader mellan de olika landstingen och regionerna.
– En av mina förhoppningar är att tandläkare och tandhygienister ska komma med i vårdprocessen överallt eftersom munhälsan ofta påverkas av nedsatt funktion i munhålans, svalgets och ansiktets muskulatur, vilket även kan leda till problem med nutritionen, berättar Ann-Cathrin Jönsson.
Boken innehåller också patient- och anhörigberättelser för ytterligare perspektiv.
Text: Erik Skogh

Källa: Sahlgrenska Akademien

Share →