Läkare måste få bättre kunskap om äldres sjukdomar

Många läkare har för lite kunskaper om äldre människors hälsa och sjukdomar som hör ihop med åldrandet. Därför bör stat och landsting göra riktade satsningar för att öka kompetensen hos läkarkåren, föreslår Socialstyrelsen i en rapport.

Enligt Socialstyrelsen finns det idag stora kunskapsbrister bland många läkare i geriatrik, som är det ämnesområde som handlar om åldrandets sjukdomar och den äldre patientens sammansatta sjukdomsbild.

-Det är oroande med tanke på att befolkningen blir allt äldre. Framtidens sjukvård behöver läkare med denna kompetens för att äldre personer runt om i landet, inte minst de mest sjuka äldre, ska få en jämlik vård och omsorg, säger Lars-Erik Holm, som är Socialstyrelsens generaldirektör.

Grundutbildningen och allmäntjänstgöringen för nyblivna läkare omfattar i regel sju år. Socialstyrelsen konstaterar i rapporten att så många som nio av tio legitimerade läkare under den perioden inte har haft mer än cirka två veckors utbildning i geriatrik.

Det framtida behovet av läkare som är specialistutbildade i geriatrik är mycket stort. Socialstyrelsen bedömer att det skulle behövas cirka 700 nyutbildade geriatriker fram till år 2025, vilket är en fördubbling av utbildningstakten jämfört med nuvarande prognoser.

– Vi menar att det därför behövs inrättas fler ST-läkartjänster inom geriatrik. ST-tjänst är den minst fem år långa utbildningstjänst som krävs för att en legitimerad läkare ska kunna bli specialistläkare. Det handlar om en ökning med mellan 20 och 25 ST-tjänster i geriatrik per år jämfört med idag, säger utredaren Frida Nobel vid Socialstyrelsen.

I rapporten föreslår Socialstyrelsen:

* att regeringen överväger att skjuta till särskilda anslag för att utveckla specialistkompetenskurser i geriatrik
* att regeringen överväger att skjuta till riktade medel för att stödja forskningen inom ämnesområdena geriatrik och gerontologi
* att huvudmännen ser över den utbildning som bedrivs inom landstingen för att säkerställa att den motsvarar patienternas och sjukvårdens behov
* att huvudmännen ser över tillsättningen av ST-tjänster i geriatrik för att säkerställa den framtida tillgången till specialistläkare i geriatrik
* att huvudmännen säkerställer att behovet av fortbildning inom både allmänmedicin och geriatrik tillgodoses

Länk till rapporten: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-3-34/Sidor/default.aspx

Källa: Socialstyrelsen