Specialistutbildning höjer kvaliteten på äldrevården

Ett nytt utbildningsprojekt där Sahlgrenska akademin samarbetar med fem universitet och högskolor kommer ge 70 specialistsjuksköterskor chansen att genomföra studier för att förbättra äldrevården.
–Det känns idag mer angeläget än någonsin att lyfta fram den kompetens som finns när det gäller att vårda äldre, säger Helle Wijk, universitetslektor och docent i vårdvetenskap vid Sahlgrenska akademin och Högskolan Väst.

Fördjupad kunskap om äldres upplevelser av att vara bärare av sjukhussjuka. Problematiken kring äldre och undernäring. Säkrare metoder för korrekt smärtbehandling av äldre. Det är några exempel på studier som genomförts vid Sahlgrenska akademin inom ramen för den nätbaserade specialistutbildningen för sjuksköterskor inom äldrevården.

Trettioen sjuksköterskor från södra Sverige tar nu som första kull examen från specialistutbildningen, och kan återgå till nya och tidigare arbeten med nya kunskaper och idéer till förändringar. Två av dem är Therese Haggren och Carina Gårdshage, som studerat hur äldre patienter upplever att drabbas av sjukhussjuka (MRSA).

–Vår studie visade att många äldre upplever ett stort lidande i samband med MRSA smitta, inte först och främst på grund av infektionen i sig, utan på grund av omgivningens attityder och bemötande. Det finns ett stort informationsbehov inom äldrevården, och där specialistsjuksköterskor ha en viktig roll i kunskapsspridningen om hur bakterien sprids och kan stoppas vilket kan bidra till ett ökat välbefinnande och en värdig vård för äldre patienter.

Utbildningsprojektet Vård av äldre ger en magisterexamen i omvårdnad på avancerad nivå och en specialistexamen inom vård av äldre och har arrangerats i samverkan mellan Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Hälsohögskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Lunds universitet.

Källa: Sahlgrenska Akademien