Första totalundersökningen av välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Sverige

Hjälpmedelsinstitutet har på uppdrag av regeringen genomfört den första totalundersökningen av välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Sverige. Målsättningen med kartläggningen har varit att ge en bild av hur det ser ut i kommunerna. 288 av 290 kommuner har deltagit i kartläggningen, som visar att det finns brister.

Bakgrunden till kartläggningen är den demografiska utvecklingen som innebär att andelen äldre med omsorgsbehov ökar. Det ställer högre krav på arbetssätt och metoder inom äldreomsorgen.

– Det är glädjande och unikt att vi har lyckats med en totaltundersökning inom detta viktiga område, säger Bengt Andersson på Hjälpmedelsinstitutet.

Resultatet från kartläggningen visar att det finns brister och också skillnader mellan kommuner. Storleken på kommunen har betydelse för vilka olika teknikstöd man tillhandahåller. Sex av tio kommuner har svarat att vissa hinder finns för en utveckling. Ett av dem är en ansträngd ekonomi. Mellanstora kommuner (30 000 till 75 000 invånare) uttrycker oftare att ekonomin är ett problem jämfört med mindre och större kommuner. Ett annat problem är bristande kompetens. Kommuner där många äldre beviljats hemtjänst anser oftare att bristande kompetens är ett hinder för utveckling.

– Resultatet är i viss mån nedslående, kommunerna har inte i tillräckligt hög grad börjat använda den teknologi som finns. Ljuspunkter är vissa produkter och tjänster för anhöriga där kommunerna tillhandahåller det i högre grad än vad vi förväntat oss, säger Bengt Andersson.

Många kommuner har i och med kartläggingen uttryckt att man tydligt sett vilka brister som finns och vad som behöver förbättras i framtiden. Majoriteten av kommunerna ställer sig positiva till en utveckling av välfärdsteknologi inom äldreomsorgen. En slutsats av kartläggningen är att efterfrågan på välfärdsteknologi kommer att öka, både hos äldre, anhöriga och i det administrativa arbetet inom äldreomsorgen.

Syftet med kartläggningen är att ge regeringen en vägledning i bedömningen om en statlig satsning på välfärdsteknologi inom äldreomsorgen behöver genomföras.

Se inslag i Rapport om kartläggningen: http://svtplay.se/v/2768308/ny_teknik_inget_for_aldrevarden

Läs om Hjälpmedelsinstitutets regeringsuppdrag Teknik för äldre, www.teknikforaldre.se

Källa: Hjälpmedelsinsitutet