Högt blodtryck kan upptäckas tidigt hos tandläkaren

Om tandvården samverkade med primärvården kring provtagningar skulle fler patienter med tidigare okänt högt blodtryck eller högt blodsocker kunna få en diagnos i ett tidigt stadium. Det visar en avhandling från Uppsala universitet.

Hälsofrämjande och preventivt arbete skall genomsyra hela hälso- och sjukvården samt vara en självklar del i all vård och behandling. En utgångspunkt i det preventiva tänkandet är att ju tidigare en sjukdom upptäcks, desto bättre blir prognosen. Ett sätt för tidig upptäckt är att via olika former av screening finna tecken på eller förstadier till sjukdom hos enskilda individer i en till synes frisk population.

Tandvården möter regelbundet en stor del av befolkningen. Inom loppet av två år har 80 procent gjort ett besök. I sin avhandling har Sevek Engström, vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, studerat resultaten av att tre tandvårdskliniker erbjöd sina patienter screeningundersökning efter hypertoni (högt blodtryck) och diabetes. Primärvården följde upp de patienter som var i behov av fortsatt kontroll.

– Resultaten visar på goda effekter av ett utökat samarbete mellan tandvård och primärvård vad gäller screening för vanligt förekommande sjukdomar, säger Sevek Engström.

Samarbetet var kostnadseffektivt ur den synpunkten att tandvården, oavsett screening, frågar patienterna om deras allmänhälsa, förekomst av hypertoni och diabetes.
Den extra tidsåtgången för information och provtagning blir marginell. Den andra kostnadseffektivitetsaspekten är att primärvården inte behöver göra screeningen utan kan koncentrera sig på uppföljningen vilket innebär en avsevärt mindre patientvolym.

Blodtrycksscreeningen visade sig vara mycket effektiv. Av de 1149 personer som screenades hade 237 ett blodtryck högre än 160/90 mmHg och remitterades till primärvården för uppföljning. 76 personer fick en hypertonidiagnos. Numbers needed to screen (NNS) var 18, det vill säga för var 18:e screenad person fick en person hypertonidiagnos, vilket är extremt effektivt.

Diabetesscreeningen var något mindre effektiv. Av de 1568 personer som screenades hade 155 ett blodsocker på 6,7 mmol/l eller högre och remitterades till primärvården för uppföljning, varar 9 fick en diabetesdiagnos. NNS var här 196, alltså avsevärt högre än vid blodtrycksscreening. Studien visade också att med en snävare avgränsad screeningpopulation och en lägre blodsockergräns för remittering skulle NNS kunna sänkas betydligt. Om diabetesscreeningen kombinerades med hypertoniscreening blev den mer effektiv, eftersom man letade efter mer än en diagnos, med NNS på 15.

Kostnaden för tandvården för att bedriva screening var cirka 70- 80 kronor per screenad patient medan kostnaden för uppföljningen av remitterade patienter till primärvården var i storleksordningen 500-800 kronor.

Avhandlingen Dental Health Care Cooperating with Primary Health Care as a Resource in Early Case Finding of Patients with Diabetes or Hypertenison, försvarades den 30 mars.

Källa: Uppsala Universitet