SIS får i uppdrag att ta fram kvalitetsstandard för äldrevård och omsorg

Pressmeddelande

SIS får i uppdrag att ta fram kvalitetsstandard för äldrevård och omsorg
2012-04-16 08:49
SIS har fått i uppdrag av regeringen att arbeta fram svenska standarder för kvalitet inom äldrevård och omsorg. Målet är att öka kvaliteten inom äldreboenden och i hemtjänsten.

SIS har fått i uppdrag av regeringen att arbeta fram svenska standarder för kvalitet inom äldreboenden och hemtjänsten. Standarderna kommer framför allt att vara ett verktyg för vårdgivare att arbeta med kvalitet och de kommer även att underlätta jämförelser av olika aktörer vid upphandlingar.

Nu startar SIS standardiseringsprojekt med berörda intressenter för att ta till vara de goda idéer och initiativ som redan finns. Målet är att samlas kring en nationell överenskommelse om vad som krävs för en god vård och omsorg. Detta är ett uppdrag från regeringens satsning på de mest sjuka äldre.

– Det här en del i en stor satsning från regeringens sida för att höja kvaliteten på vård och omsorg för de mest sjuka äldre. SIS är en neutral plattform där de olika intressenterna kan mötas och diskutera fram lösningar på lika villkor, säger Eva Nilsson Bågenholm, regeringens utsedda äldresamordnare på Socialdepartementet.

– Vi bjuder in alla intressenter i arbetet; kommuner, myndigheter, privatvård, olika yrkesprofessioner, patientorganisationer, anhörigföreningar, fackliga organisationer, forskning med flera. SIS har processerna för att driva arbetet och att förvalta och utveckla de färdiga standarderna, säger Lars-Gunnar Lundh, teknisk direktör på SIS.

Standarden för äldreboenden gäller både vård- och omsorgsboende och korttidsboende. Standarden för högre kvalitet i hemtjänsten handlar om hemtjänst för de äldre med mest omfattande behov, de som har minst 25 timmar i veckan.

Alla intressenter är välkomna till ett första informationsmöte den 2 maj 2012. Anmäl intresse till SIS projektledare Anna Mickols på 08-555 521 77 eller via mejl anna.mickols@sis.se.

Källa: SIS