Kvinnors hälsa förbättras åren före pension

Personer i åldern 55-84 år uppger i högre utsträckning att de har nedsatt rörelseförmåga än befolkningen som helhet. Nedsatt rörelseförmåga innebär till exempel att inte kunna gå uppför ett trappsteg eller ta en kort rask promenad. Med stigande ålder ökar andelarna och redan i åldersgruppen 55-64 år rapporteras en nedsatt rörelseförmåga med 28 procent för kvinnor och 17 procent för män.

Även om den äldsta undersökta gruppen (75–84 år) på många områden utmärker sig genom att hälsan uppges som klart sämre jämfört med yngre åldersgrupper finns det vissa undantag där hälsoläget snarast ser ut att bli bättre ju äldre man blir.

Till exempel uppger äldre (55–84 år) i mindre utsträckning än genomsnittet (16–84 år) nedsatt psykiskt välbefinnande. Den lägsta andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande finns i åldersgruppen 65-74 år där 12 procent av kvinnorna och 8 procent av männen uppger detta. I gruppen 16-84 år är det 20 procent av kvinnorna och 14 procent av männen som uppger nedsatt psykiskt välbefinnande.

Ensamboende uppger oftare att de har sämre hälsa än samboende.

Rapporten baseras på data från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) och syftar till att belysa hur personer i åldern 55–84 år själva upplever sin hälsa. Jämförelser görs framförallt mellan gruppen 55–84 år och hela undersökningsgruppen 16–84 år. De resultat som presenteras baseras på 2007–2010 års nationella undersökningar.

 

Källa: Folkhälsoinstitutet