Patienter med minnesproblem vanligt på svenska sjukhus

Många äldre som läggs in på sjukhus lider av kognitiv svikt som tidigare inte varit känd hos patienten. Det visar en studie gjord vid Minneskliniken på Skånes universitetssjukhus.

Om minnesstörningarna inte upptäcks under sjukhusvistelsen kan det i värsta fall leda till att patienterna får en felaktig behandling

– Så många som 73 procent av patienterna över 60 år led av kognitiv svikt. Det visar att det är ett vanligt problem som till stor del är okänt, säger Gustav Torisson, underläkare och doktorand vid Enheten för klinisk minnesforskning vid Lunds universitet.

I studien, som genomfördes mellan 2009 till 2010, ingick 200 patienter över 60 år som var inlagda på internmedicinska kliniken vid SUS i Malmö. Patienterna genomgick två tester som undersökte patienternas kognitiva förmåga. Baserat på resultaten delades patienterna in i tre grupper. Patienterna i den första gruppen klarade båda testerna. De in den andra gruppen hade avvikande resultat på en av testerna och de som hamnade i den tredje gruppen hade avvikande resultat på båda testerna. Resultatet visar att 145, 73 procent, av patienterna hamnade i grupp två eller tre.

– Av alla patienter som ingick i studien var det bara 8 procent som hade en demensdiagnos sedan tidigare, säger Gustav Torisson.

Det innebär att en majoritet av äldre patienter som läggs in på sjukhus lider av en kognitiv svikt som inte är känd.  Om den inte upptäcks kan det få stora konsekvenserna för vården av patienten menar Gustav Torisson.

– Det påverkar kommunikationen mellan patienten och vårdpersonalen. De svar som patienten ger på frågor kring symtom, mediciner och annat kanske inte är riktiga, men vi utgår från att de stämmer. Det kan värsta fall leda till felaktig behandling.

Den kognitiva svikten kan också innebära att patienterna döljer sina symtom vilka då inte heller behandlas. Ett annat problem är att patienterna kanske inte får den hjälp de behöver för att klara av sin hemsituation efter sjukhusvistelsen vilket kan leda till återinläggning.

Av de 77 patienter som hamnade i grupp 3 identifierades 64 procent som kognitivt sviktande av vårdpersonalen. De övriga förblev oupptäckta.

– Arbetssituationen på en vårdavdelning är både stressig och komplex och det kan vara svårt att upptäcka de här patienterna, säger Gustav Torisson som anser att vården måste arbeta standardiserat med problemet.

– De hår två testerna tar cirka 15 minuter för en arbetsterapeut att genomföra. Resultat av vår studie talar för att de bör göras på alla patienter över 60 år som hamnar på sjukhus, säger han.

Studien är publicerad i BMC Geriatrics augusti 2012.

Fakta/Bakgrund:

Kognitiv svikt innebär att patienterna kan ha problem med minne, uppmärksamhet, språkförmåga med mera.

Medelåldern på patienterna som deltog i studien var 83,4 år och 65 procent var kvinnor.

De två kognitiva testerna som användes i studien heter ”Mini-mental test” och ”Klocktest”.

Studien visar också att patienterna som hamnade i grupp två eller tre hade en ökad dödlighet jämfört med patienterna i grupp 1. Vad som ligger bakom den ökade risken för död, som var två till tre gånger högre, är oklart.

Varje år läggs det in cirka 4 000 patienter på den internmedicinska kliniken vid SUS i Malmö. En majoritet av dem är över 60 år.

 

 Källa: Region Skåne