Samverkar med uppsökande sjukvård för äldre

Akut insjuknande hos sköra äldre personer ställer krav på omfattande och snabba insatser. Många gånger kan det vara bättre att erbjuda dessa insatser i patientens egen hemmiljö.

Av den anledningen inledde i går Mobila akutteamet i Malmö sitt arbete.

Bakom det mobila teamet står Skånes universitetssjukhus, Primärvården Skåne och Malmö stad. Varannan vecka bemannas det av läkare och sjuksköterska från SUS, varannan av primärvården. Från Malmö stad medverkar varje vecka sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare.

– Målet är bland annat att förhindra onödiga inläggningar och återinläggningar på sjukhus genom att erbjuda en medicinsk kompetens i hemmet, på särskilda boenden eller i korttidsboende, berättar Lars Stavenowöverläkare vid SUS och projektledare för Mobila akutteamet.

Projektet, som går under namnet ÄMMA (Äldre i Malmö Mobilt Akutteam), löper över fem månader och finansieras med 1,3 miljoner kronor av den nationella äldresatsningen som Sveriges kommuner och landsting (SKL) och regeringen står bakom.

– Med det här upplägget kan vi komplettera den rent medicinska vården med rehabiliterande och socialt stöttande insatser, säger Pia Nilsson, utvecklingssekreterare i Malmö stad..

Teamet arbetar dagtid vardagar i stadsdelarna Västra Innerstaden, Fosie och Rosengård. Arbetslaget rycker ut till de fall där man bedömer att det kan finnas behov av teamets kompetens.

På motsvarande vis kan teamet identifiera de patienter på akutmottagningen som kan skickas hem för att därefter få insatser i hemmet.

– Alla patienter kommer dessutom att kontaktas inom 48 timmar så att vi vet om våra insatser varit tillräckliga och om man varit nöjd med hembesöket, säger Karin Melander, områdeschef för Primärvården Skåne.

Inledningsvis omfattas endast tre stadsdelar i Malmö, men det finns intresse för att utvidga verksamheten.

– Det här projektet går hand i hand med våra strävanden att sätta patientens samlade behov i centrum. Det har också varit en stor utmaning att förena arbetssättet för tre huvudmän. Men allt har skett i en entusiastisk anda och vi ser verkligen fram mot att komma igång, säger Lars Stavenow.

Källa: Region Skåne