Ny rekommendation för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar med läkemedelsbehandling

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram nya rekommendationen för förebyggande läkemedelsbehandling av hjärt-kärlsjukdomar. Dödligheten har minskat kraftigt i Sverige under de senaste 30 åren, mycket genom bättre levnadsvanor och minskad rökning. Då befolkningen blir allt äldre spelar samhällsåtgärder, livsstilsåtgärder och förebyggande medicinska åtgärder ändå en viktig roll för att minska sjuklighet och dödlighet.

Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom utkom 2006 har den förtida dödligheten i hjärtkärlsjukdomar i Sverige fortsatt att minska. Ny kunskap om behandling av diabetes, lipidrubbningar och hypertoni har tillkommit, samtidigt som förekomsten av fetma och typ-2-diabetes är fortsatt hög, vilket motiverar en uppdatering av tidigare rekommendation.

Uppdateringen motiveras även av att internationella rekommendationer har reviderats, och det nya dokumentet har mycket gemensamt med dessa, även om det finns mindre skillnader vad gäller riskskattning, målvärden och läkemedelsval.

Den nya rekommendationen betonar vikten av att patienten görs delaktig i både bedömningen av risk för sjukdom, om målen för behandlingen och att patienten  förstår de medicinska insatsernas nytta och risk.

För riskskattning av individer utan tidigare hjärt-kärlsjukdom rekommenderas, liksom tidigare, riskalgoritmen SCORE som nu fått en uppdaterad svensk version. För patienter som har diabetes rekommenderas istället riskskattning med hjälp av riskalgoritmer från Nationella Diabetesregistret.

Personer med mycket hög eller hög risk för hjärt-kärlsjukdom bör vanligen erbjudas behandling med lipidsänkande läkemedel som en del av riskreducerande åtgärder.

Ungefär en fjärdedel av den vuxna befolkningen i Sverige lider av högt blodtryck och hälften av dessa individer är inte själva medvetna om sitt höga blodtryck. Eftersom hypertoni ökar risken för hjärt-kärlsjukdom är det viktigt att alla med högt blodtryck upptäcks och erbjuds blodtryckssänkande behandling.

Det finns inte stöd för behandling med acetylsalicylsyra eller andra trombocythämmande läkemedel i primärpreventivt syfte.

Rökstopp är däremot viktigt och bör starkt understödjas

Källa: Läkemedelsverket