Avhandling: Läkemedelsgenomgång kan minska äldres fallrisk

Att skriva ut läkemedel är en av de vanligaste medicinska åtgärderna, men också den främsta orsaken till patientskador och patientsäkerhetsproblem i Sverige. Det gäller inte minst multisjuka äldre, som kan ha 10-15 olika läkemedel.

Allmänmedicinaren Veronica Milos Nymberg har i sin avhandling bl.a. undersökt nära 400 multisjuka äldre som bodde på äldreboenden eller hade hjälp av hemsjukvården. Hon har jämfört antalet fallolyckor med de äldres läkemedelslistor, och funnit en tydlig koppling mellan psykofarmaka (antidepressiva medel, lugnande medel och sömnmedel) och fallolyckor. Skälet kan vara att dessa läkemedel påverkar balans och muskelspänning. Hon fann däremot inget samband mellan hjärt-kärlmedel och fallolyckor.

Avhandlingen heter Drug therapy – a challenge in primary care, och las fram den 21 november.

Mer information finns på www.lu.se/lup/publication/4729585 och http://www.vetenskaphalsa.se/manga-aldre-faller-i-onodan/.

Veronic Milos Nymbergs handledare var docent Patrik Midlöv.