Svensk registerstudie visar: Reduktion av funktionshinder efter fem års MS-behandling

Svenska patienter med sjukdomen skovvis förlöpande multipel skleros (MS) mår bättre och uppvisar en reduktion av funktionshinder efter fem års behandling med natalizumab (Tysabri) jämfört med före behandlingsstart. Det visar en omfattande svensk långtidsuppföljning från den svenska registerstudien, IMSE-I. Resultat från studien pekar på att ju tidigare behandlingen sätts in desto mer nytta har patienten av behandlingen. Studien presenteras vid den internationella MS-kongressen ECTRIMS i Barcelona den 7- 10 oktober. 

IMSE-I studien vid Karolinska Institutet omfattar kontinuerlig uppföljning av MS-patienter i Sverige som behandlats med det biologiska läkemedlet natalizumab sedan behandlingen introducerades 2006. Registret består i dag av uppföljningar av 2 736 patienter.

IMSE-I studien visar att patienter som behandlats med natalizumab i fem år (546 patienter) uppnått en bromsning av de funktionsnedsättande effekterna av MS-sjukdomen. Patienterna i studien uppvisar en reduktion av funktionshinder efter fem års behandling jämfört med före behandlingsstart. Enligt den så kallade EDSS skalan, en tiogradig skala som mäter grad av funktionshinder vid MS, reducerades de uppmätta funktionshindren från 3,27 före behandlingsstart till 2,87 efter fem års behandling.

Studien pekar även på att möjligheten att reducera funktionshinder vid MS ökar ju tidigare i sjukdomsförloppet som behandling sätts in. En jämförelse mellan två grupper av patienter i IMSE-1 studien som påbörjat behandling olika tidigt i sina sjukdomsförlopp visar att gruppen patienter som påbörjat behandling tidigare uppnått en procentuellt större reduktion av funktionshinder (mätt på EDSS-skalan) jämfört med den senare gruppen.

Om IMSE 1

Immunomodulation and Multiple Sclerosis Epidemiology Study 1 (IMSE 1) startades i augusti 2006 vid lanseringen av natalizumab i Sverige. Studien startade som ett akademiskt initiativ i samarbete med Läkemedelsverket och med finansiellt stöd från Biogen. Totalt har 2 736 patienter ingått i studien. Information har samlats in från det webbaserade nationella svenska MS-registret. Datainsamlingsperioden är från augusti 2006 till juli 2014. Patientplasma/DNA- prover tas före behandlingsstart och senare vid 6, 12 och 24 månaders behandling och lagras för framtida analys. Det finns idag IMSE studier för alla sjukdomsmodifierande MS-läkemedel som godkänts i Sverige från 2006 och framåt.

Om natalizumab (Tysabri)

Natalizumab är indicerat som sjukdomsmodifierande behandling i monoterapi vid mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper: vuxna patienter från 18 år och uppåt med hög sjukdomsaktivitet trots behandling med beta-interferon eller glatirameracetat eller vuxna patienter från 18 år och uppåt med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande multipel skleros. För mer information se www.fass.se.

Fakta om MS

MS är en kronisk neurologisk sjukdom som ger upphov till inflammationer som angriper det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg). Sjukdomen är nästan dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män och insjuknandet sker oftast i åldern 20–40 år. I Sverige har omkring 18 000 personer MS och varje år får drygt 1000 personer diagnosen. I tidiga stadier går sjukdomen oftast i skov, perioder med förvärrade MS-symtom som sedan försvinner helt eller delvis. Senare under sjukdomsprocessen tilltar dock permanenta kroppsliga och kognitiva funktionsnedsättningar.

EDSS-skalan (Expanded Disability Status Scale) är en skala som som används för att mäta hur funktionshinder vid MS utvecklas med tiden. Genom att mäta olika fysiska funktioner skattas graden av funktionsnedsättning på en skala från 0 till 10 där noll innebär normal nervstatus och till exempel sex innebär att man klarar av att gå ca 100 meter med ensidigt stöd.

Källa: Biogen