Depression i mycket hög ålder kopplat till ökad dödligheten hos strokedrabbade

Högt blodtryck och förmaksflimmer ökar risken att drabbas av stroke bland människor som är 85 år eller äldre, enligt en avhandling vid Umeå universitet. Dessutom ökar risken att dö i åldersgruppen avsevärt för strokedrabbade personer som samtidigt är deprimerade, vilket är mycket vanligt i gruppen.

– Tidigare befolkningsstudier har inte entydigt kunnat påvisa ett samband mellan högt blodtryck och att drabbas av stroke i mycket hög ålder, säger Carl Hörnsten, som är doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och författare av avhandlingen.

– Vi har kunnat se att högt systoliskt och diastoliskt blodtryck samt förmaksflimmer är viktiga orsaker till att människor i åldersgruppen drabbas av stroke.

Carl Hörnstens forskning belyser den vetenskapligt negligerade men växande gruppen av människor som drabbas av eller lever med stroke i mycket hög ålder, det vill säga 85 år eller äldre. I forskningen påvisas också ett visst samband mellan att drabbas av stroke och hjärtsvikt, kognitiv nedsättning, näringsbrist, depressiva symptom samt låg gånghastighet.

Studien visar att en femtedel av människor som är 85 år eller äldre har drabbats av stroke, och att depression tycks vara särskilt vanligt bland de strokedrabbade. Människor i mycket hög ålder som drabbats av stroke har enligt studien en särskilt hög dödlighet om de samtidigt är deprimerade, men har en dödlighet i linje med normalbefolkningen om de inte är deprimerade. Studien visar också att förekomsten av och insjuknandet i stroke i åldersgruppen är högre i Västerbotten än genomsnittliga resultat från tidigare studier.

– Vi ser tydliga tecken på förhöjd dödlighet hos människor med stroke och samtidig depression i mycket hög ålder som gör det mycket angeläget att identifiera effektiva behandlingsmetoder mot depression, säger Carl Hörnsten.

Den högre förekomsten av depression hos strokedrabbade kunde i studien påvisas även justerat för störfaktorer. Människor med sömnstörning hade också en förhöjd förekomst av depression.

Fynden i Carl Hörnstens avhandling baseras på befolkningsstudien Umeå 85+/GERDA, som bjöd in hälften av 85-åringarna, alla 90-åringar och alla ≥95-åringar i utvalda kommuner i Västerbotten och Österbotten att delta. Deltagarna undersöktes under hembesök genom skattningsskalor för depression, funktionsnivå och nutrition, samt med blodtrycksmätningar och kognitiva och fysiska tester. Patientjournaler undersöktes även för att klarlägga medicinska diagnoser och aktuell läkemedelsbehandling. Studien kompletterades med en uppföljning av strokeinsjuknande baserad på journalgranskning med vägledning av dödsorsaksintyg, diagnoskoder från vårdtillfällen, samt återbesök efter fem år.

Källa: Umeå universitet