Miljonregn över forskning om åldrande och hälsa

Den 17 november delade forskningsrådet FORTE ut 428 miljoner kronor till 23 forskningsprogram inom fem strategiska områden. En ansökan från forskare vid Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet passerade nålsögat och tilldelas nu 9 miljoner kronor för perioden 2017–2019. Dessutom ingår en förlängning av anslaget under ytterligare tre år, om ställda krav på den första perioden uppfyllts. Programmet UserAge kommer att bryta ny mark när det gäller kunskapen om brukarmedverkan i forskningen om åldrande och hälsa.

– Det är helt fantastiskt att vi har fått ytterligare stöd för vår medvetna satsning på att i bedriva forskning tillsammans med dem som ska omsätta forskningens resultat i praktiken, det vill säga den kommunala och regionala vård och omsorgen. Vi är verkligen oerhört glada! Genom det nya forskningsprogrammet UserAge kommer vi nu också att tillsammans med forskargrupper vid tre andra lärosäten kunna vidga perspektivet till att även omfatta forskning tillsammans med äldre personer och deras närstående och utvärdera vilken betydelse det har, säger professor Anna-Karin Edberg.

Forskargruppen vid Högskolan Kristianstad består förutom Anna-Karin Edberg, av professor Albert Westergren och forskaren Pia Petersson som finns vid Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan. Programmet UserAge kommer att knyta an till ett projekt kring förebyggande hembesök som är under uppstart och som involverar de sex kommunerna i nordöstra Skåne, primärvården och sjukhusen i Kristianstad och Hässleholm.

– Det är fantastiskt glädjande att ett långvarigt hårt arbete och samarbete i forskningsplattformen nu verkligen har burit frukt och inte i en liten korg heller. Att få möjlighet att beforska ett så angeläget område som brukarmedverkan är verkligen glädjande säger Johnny Kvarnhammar, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Osby kommun.

– En ökad medverkan och delaktighet från brukare, anhöriga och personal bör ges en central roll i framtidens vård och omsorg, fortsätter Johnny. Vi måste därför få bättre kunskap om hur vi ska nå detta mål. Kommunens åtgärder för framtidens utmaningar måste bygga på större vetande än antaganden. Här ges nu möjlighet att verksamhet och forskning knyts samman än mer.

Vikten av brukarmedverkan

– Brukarmedverkan lyfts ofta fram som något värdefullt. Men det finns väldigt lite kunskap om effekterna av brukarmedverkan i forskningen. Vi som står bakom ansökan kommer nu att kunna utveckla kunskapen om såväl fördelar som nackdelar med denna typ av forskning, säger professor Susanne Iwarsson som är huvudsökande från Lunds universitet.

Per Eriksson, vice rektor för forskning vid Högskolan Kristianstad, poängterar att detta visar att vi har framstående och konkurrenskraftiga forskare och forskningsmiljöer vid vår Högskola.

Forskargrupperna bakom programmet UserAge ingår även i den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) som i slutet av oktober tilldelades ytterligare tio miljoner kronor av Vetenskapsrådet för fortsatt verksamhet. Forskarskolan som etablerades 2014 har 14 partners i landet och med det nya bidraget kan samarbetet för att stärka forskarutbildningen inom tvärvetenskaplig forskning om åldrande och hälsa fortsätta.

– Även det fortsatta bidraget till forskarskolan SWEAH kommer att stärka forskningen kring äldre och äldres hälsa och öka intresset hos unga forskare, menar Anna-Karin Edberg. Det finns ett oerhört behov av kompetens inom fältet.

Lunds universitet: Miljonregn över forskning om åldrande och hälsa

 

Forskningsplattformen Hälsa i samverkan är en forskningssamverkan mellan Högskolan Kristianstad, Region Skåne och sex kommuner i nordöstra Skåne: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge. Samarbetet påbörjades 2003 med målet att utveckla den vardagsnära vård- och omsorgen i nordöstra Skåne genom att bedriva forskning med fokus på den enskildes behov. Verksamheten ska även bidra till att Högskolan Kristianstad är en attraktiv miljö med kreativ forskning som bidrar till att forskningsanknyta de hälsovetenskapliga utbildningarna.

Vidare strävar Forskningsplattformen efter att implementera och förankra den kunskap som forskningen genererar i verksamheten för att säkerställa en hållbar och långsiktig kunskapsutveckling inom hälsa, vård och omsorg.

Visionen för verksamhetsperioden 2016-2020 är att i samverkan bedriva verksamhetsnära forskning som kan möta framtidens utmaningar och ge möjlighet till ökad hälsa och livskvalitet för medborgarna med speciellt fokus på:

  • Insatser för att stärka hälsa och förebygga ohälsa
  • En personcentrerad vård med specifikt fokus på utsatta och sårbara grupper i vårt samhälle
  • En patientsäker och resurseffektiv vård och omsorg över organisationsgränserna
  • Utveckling av nya och innovativa lösningar, inklusive E-hälsa

Den forskning som bedrivs ska präglas av en stark forsknings- och forskaretisk medvetenhet och en värdegrund där mångfald, jämlikhet, jämställdhet och öppenhet är centrala.

Källa: Kristianstad Högskola