Fokus på vården av sköra äldre med nytt centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nu tar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ytterligare steg för att förbättra vården av sköra äldre. Idag ställde sig sjukhusets styrelse bakom beslutet att bilda ett geriatriskt utvecklingscentrum för att stärka vård och forskning runt den växande patientgruppen.

En av sjukvårdens stora utmaningar är den allt större andelen äldre personer inom befolkningen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har de senaste åren gjort flera satsningar på sköra äldre patienter, som till exempel mobila team för sjukvård i hemmet. Beslutet om ett geriatriskt utvecklingscentrum är nästa steg för att möta sjukhusets utmaningar.

– Sköra äldre finns inom de flesta sjukdomsgrupper på sjukhuset. Tanken är att geriatriskt utvecklingscentrum ska arbeta nära ansvariga chefer och medarbetare för att med sin kunskap bli ett stöd för verksamheter där de äldre patienterna vårdas, säger Per Karlsson, förste chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Geriatriskt utvecklingscentrum kommer att samordna pågående aktiviteter och projekt som rör äldre patienter. Genom att professionerna samlas blir vården bättre för patienten och sjukhusets specialister kan användas effektivare. Det innebär allt från forskning till att säkra vårdplatser.

– Det här tror jag kan dels förbättra vården för våra äldre patienter, genom att det geriatriska arbetssättet kommer fler patienter till del, och dels till att stärka och förbättra den multidisciplinära och kliniska forskningen. Det kommer på sikt kommer att gagna patientgruppen ytterligare, säger Mattias Lorentzon, överläkare och professor inom geriatrik på Mölndals sjukhus.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett tiotal centrumbildningar för att underlätta samarbete över organisationsgränser för patientgrupper med komplexa sjukdomar. Ett exempel är Akututvecklingscentrum, som bildades 2017 i syfte att förbättrat samarbetet runt sjukhusets akutmottagningar. Det har bland annat resulterat i kortare ledtider för patienter som söker akut vård.

Läs mer om centrumbildningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset