Uppdrag att undersöka återinläggningar av multisjuka

Socialstyrelsen får i uppdrag att undersöka omfattningen av återinläggningar av multisjuka och sköra äldre. Myndigheten ska även se hur detta hanteras i olika landsting.

 – Gruppen multisjuka äldre växer vilket ställer högre krav på vården och omsorgen. För att kunna bygga ett starkare samhälle behöver vi skapa oss en god uppfattning om vilka förebyggande åtgärder som behövs och hur uppföljningen av vård och omsorg kan förbättras, säger socialminister Lena Hallengren.

I regeringsuppdraget ingår det att se över vilka diagnoser som återkommer bland de som återinläggs. Socialstyrelsen ska också analysera om det finns behov av ytterligare insatser i kommuner och landsting för att förebygga återinläggningar samt undersöka hur uppföljningen av vård och omsorg sker efter att de äldre har kommit tillbaka till sitt boende.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2019 och uppdraget ska redovisas senast den 2 september 2020.

Källa: Socialstyrelsen