Svensk Geriatrisk Förening – SGF

Svensk Geriatrisk Förening är en sammanslutning vars medlemmar har särskilt intresse för geriatrik och gerontologi. Föreningen utgör Svenska Läkaresällskapets sektion för geriatrik och gerontologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för geriatrik.

Svensk Förening för Geriatrik och Gerontologi uppstod genom en sammanslagning av Läkaresällskapets sektion för åldersforskning och Svensk geriatrisk Förening den 30 november 1999 och heter sedan årsmötet 28 november 2007 Svensk Geriatrisk Förening.

Men föreningen är i sig betydligt äldre. Redan 1962 samlades en grupp läkare som ”var helt knutna till vården av de långvarigt sjuka, som lasarettsläkare, sjukhemsläkare och underläkare eller knutna till denna vård som arvodesanställda läkare” och de beslöt att genom en intresseförening hos Sveriges Läkareförbund framföra sina synpunkter på olika problem i denna verksamhet. Föreningen har också under dess fem decennier haft stor betydelse för framväxten av dagens svenska geriatrik.

Dagens SGF är en aktiv förening som anordnar ett nationellt geriatriksymposium per år och håller i sektionssymposier och posterutställning inom geriatrik under riksstämman. Den löpande verksamheten präglas av t ex remisshantering i utredningar från statliga myndigheter/riksdag, arbete med utbildningsfrågor inom grundutbildning – ST – fortbildning, nationella verksamhetsutvecklingsfrågor och kontakt med politiker och andra specialitetsföreningar.

Som medlem kan den antas som är läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Medlemskap beviljas av styrelsen.

SGF är också medlem i:
 European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) som bl.a. arrangerar olika kongresser i gerontologi och geriatrik. Dessutom deltar Svensk Geriatrisk Förening aktivt i en EU-grupp av geriatriker med avsikten att harmonisera såväl pre- som postgraduate utbildningen i geriatrik i Europa och fri rörlighet för specialister i geriatrik inom EU.

Länk till föreningen: www.slf.se